Home Tiền điện tử Binance phát hành 2 tính năng tương tác với người dùng cho Đồng Tiền Bản Địa